Rymcerze-Baner-_klip_jest.pngRymcerze-Baner-tvnt.pngrmcpl-baner-koszulki.pngrmcpl-szkoa.png

Bęsiu i Dj Yonas docier­ają do szkół!

Już drugi rok Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank) tworzący skład RYM­cerze prowadzą pro­jekt „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”. Jest on skierowany do młodzieży od 12 do 19 r.ż.!  
Mają konkretny plan – przekazać młodym ludziom w swoim hip-hopie wartości uni­w­er­salne, chrześ­ci­jańskie i wskazać drogę lep­szego życia!

W lat­ach 20132015 Bęsiu i Dj Yonas dotarli do ponad 160 tysięcy młodych ludzi w 265 szkołach w Polsce i za granicą. Ostrze­gali uczniów przed próbowaniem uży­wek, zachę­cali do bycia sobą i rozwi­ja­nia swoich pasji.
To wielki sukces!

Wiemy, że to nasza misja! Będziemy ją kon­tyn­uować w roku 2015/2016!
Można zgłaszać swoje placówki (gim­nazja, licea, tech­nika, mos-y) i usta­lać indy­wid­u­al­nie spotka­nia z prowadzą­cym, Łukaszem Bęsiem (wypełnij for­mu­larz zgłoszenia szkoły):
http://antidotumrecords.pl/zapros-artyste/zapros-szkola/ 

AntidotumRecords 


Sam 9 lat temu byłem w bardzo trud­nej sytu­acji – wielu uza­leżnień. Odbiłem się. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz chcę mówić o tym młodym ludziom, aby przestrzec ich przed jakimikol­wiek uży­wkami” – Bęsiu

„Stałem na roz­drożu. Z jed­nej strony koledzy i namaw­ianie do uży­wek, z drugiej sport i treningi. Od mało­lata grałem w nogę. Musi­ałem zde­cy­dować: uży­wki i impre­zowanie czy sport i satys­fakcja. Wybrałem rozwi­janie swoich tal­en­tów, które dostałem od Boga. W trak­cie spotka­nia z młodymi ludźmi zachę­camy ich do rozwi­ja­nia swoich pasji” – Dj Yonas

rymcerze_nie_zmarnuj_zycia

RYM­cerze mają wielo­let­nie doświad­cze­nie w prowadze­niu spotkań, dzie­le­niu się swoim świadectwem życia oraz gra­niu kon­certów w kraju i za granicą. Od wielu lat zapraszani są na rekolekcje koś­cielne oraz spotka­nia w domach dziecka, ośrod­kach wychowaw­czych, schro­niskach dla nielet­nich, popraw­cza­kach, zakładach karnych, więzieni­ach w całej Polsce.

Bęsiu

Bęsiu to jele­niogórski raper z kilku­nas­to­let­nim stażem i znaczą­cym dorobkiem pły­towym obe­j­mu­ją­cym takie tytuły jak: „Ostat­nie słowo należy do Boga” (2008), „Paruzja” (2010), „Syn Gromu” (2011), „Anti­do­tum” (2013). 
Jego utwory takie jak „Pułapka” i „Prawda” zaj­mowały pier­wsze miejsca na lis­tach „Muzy­cznych Darów”, kole­jno w 2011 i 2012 roku a on sam został okrzyknięty Debi­utem roku 2011 przez audy­cje Muzy­czne Dary. Kole­jnymi sukce­sami Bęsia były klipy „Fanatyk” oraz „Nie opuszczaj ich” emi­towane w TVP2 oraz TVN.
Klip pt. „Nie opuszczaj ich” pro­mu­jący album „Anti­do­tum” został wyświ­et­lony w Sejmie RP 19 kwiet­nia 2013 roku pod­czas kon­fer­encji dot. wartości w edukacji, w której uczest­niczyli m.in. prof. Jerzy Buzek, Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej, przed­staw­iciele władz miasta oraz licznych fun­dacji i sto­warzyszeń eduka­cyjnych w Polsce. Zobacz go TUTAJ.

W czer­wcu 2013 roku Bęsiu został zapros­zony do udzi­ału w pro­gramie „SERIO?” w RBL.TV prowad­zonego przez Sokoła i Żul­czyka. Odcinek, w którym wys­tąpili również Włodi (Parias /Molesta Ewen­e­ment) oraz Słoń, doty­czył wiary i duchowości w rapie.

Besiu

Więcej infor­ma­cji: www.besiu.pl 

Dj Yonas

Dj Yonas jest doświad­c­zonym rap­erem i pro­du­cen­tem muzy­cznym. Od ponad 10 lat zaj­muje się pro­dukcją i otoczką brzmieniową RYM­cerzy. Od maja 2012 roku współpracuje ze znaną, amerykańską wytwórnią 22Visionz Records tworząc obok Terona »Bonafide« Carter’a z G.R.I.T.S.

W swo­jej kari­erze współpra­cował z ponad 60 artys­tami z chrześ­ci­jańskiego rynku main­streamowego na świecie w Stanach Zjed­noc­zonych (m.in.: Bonafide z GRITS, Gideonz Army, Mr. Del, Monty G, Von Won, Seckond Chaynce, FOE, Young-Chozen, KamB.I.N.O., Man­i­fest, Geeda i z wieloma innymi), Wielkiej Bry­tanii (Dwayne Tryumf, Chuka Roy­alty, S.O. i Jahaziel), Francji oraz w Polsce. W Polsce współpracuje m.in z: Joanna Dzido, Arci, Maro En, Poi­son, DKA, Allen, Azyl PPW, Hiob, Zetay­greka, Wieczny i in.
 
Ostat­nio Dj Yonas został zapros­zony do współpracy z Włodim (Parias /Molesta Ewen­e­ment).
Jego bit praw­dopodob­nie ukaże się na najnowszej solówce Włodiego.

W lutym 2014 roku Dj Yonas wydał swój solowy mix­tape „NOWY JA”.

dj_yonas 

Posłuchaj: „Nowy Ja” http://djyonas.bandcamp.com/