1.png2.png3.png4.png5.png6.png

Zaproś RYM­cerzy do szkoły

W tym roku szkol­nym 2013/2014 pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia skierowany jest do młodzieży z warsza­ws­kich gim­nazjów i liceów. Pro­jekt dla szkół w Warsza­wie  jest w pełni dar­mowy.

ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PRO­JEKTU!

                                     ZAPROŚ RYM­CERZY!

Jak zgłosić szkołę?


1. Wypełnić FOR­MU­LARZ:

FOR­MU­LARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO PRO­GRAMU:

Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Dziel­nica Warszawy / miejs­cowość:
Osoba kon­tak­towa:
Stanowisko osoby kon­tak­towej: Dyrek­tor / Ped­a­gog / Kat­e­cheta
E-mail:
Nr tele­fonu:
Liczba uczniów lub klas uczest­niczą­cych w pro­gramie:
Zapewnie­nie sprzętu i nagłośnienia przez szkołę (mikser, 2 mikro­fony, głośniki, okablowanie, mile widziany odsłuch): TAK
Pro­ponowany ter­min spotka­nia i godz­ina rozpoczę­cia (2 godziny lek­cyjne):
Uwagi:

2. Przesłać zgłosze­nie na adres e-mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
 w tema­cie e-maila proszę wpisać: ZGŁOSZE­NIE — miejs­cowość - nazwa szkoły

Już przyj­mu­jemy zgłoszenia szkół na 2014 rok!

 RYMcerze_z programem_do_szkol

W przyszłości chcielibyśmy dzi­ałać w placówkach eduka­cyjnych w całej Polsce.
Mamy nadzieję, że w kole­jnym roku szkol­nym uda nam się dotrzeć wszędzie tam, gdzie nas potrze­bują!

Opinie o pro­gramie Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia:

 

Rzadko kiedy zdarza się, aby młodzież gim­naz­jalna z takim zain­tere­sowaniem słuchała kole­jnej „prelekcji” z cyklu  pro­fi­lak­tyki. Świetny pomysł, kon­wencja i wyko­nanie. Mogę z czystym sum­ie­niem pole­cić wys­tępy grupy wszys­tkim ped­a­gogom szkol­nym, jako alter­natywę dla kon­wencjon­al­nych i nie ukry­wa­jmy często nud­nych i niewiele wnoszą­cych pogadanek.
Mateusz Grabar­czyk, Ped­a­gog, Zespół Szkół nr 74, Warszawa

 

 …uważam ‚że robi­cie kawał dobrej roboty. Dawanie świadectwa w tej formie nie może pozostać obo­jętne. Daje­cie dużo do myśle­nia i burzy­cie negaty­wne schematy i opinie na temat Boga. 
Aneta, Kat­e­chetka, Gim­nazjum nr 150 Warszawa-Mokotów

 

…Wasze piosenki mają bardzo mądre słowa… (…) Macie świetne pode­jś­cie to młodzieży co było widać u mnie w szkole. Nie jed­nemu mojemu zna­jomemu otworzyliś­cie oczy z czego chcę wam bardzo podz­iękować, bo ja sama wiele razy pow­tarzam że pale­nie i picie do niczego nie prowadzi.(…) Życzę dal­szych sukcesów i mam nadzieję że jeszcze kiedyś odwiedzi­cie moją szkołę. 
Karolina, uczen­nica, Gim­nazjum nr 45 Warszawa-Mokotów

 

Na początku nikt nie spodziewał się, że kon­cert, który ma się odbyć w naszej szkole, będzie czymś niesamow­itym… Świadectwo Bęsia poruszyło wiele serc i przede wszys­tkim dało sporo do myśle­nia. Rym­cerze są dowo­dem na to, że każdy kto upad­nie, dzięki pomocy wiary i nadziei, jest w stanie ponownie się pod­nieść.
Weronika, uczen­nica, LO im. Jose Marti Warszawa-Bemowo 

Zobacz zdję­cia z październikowego pilotażu pro­gramu NIE ZMAR­NUJ SWO­JEGO ŻYCIA!